Fulfillmentové služby STOREman.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb:
Družstvo TEXman, Třešňová 623/ 12, Liberec 14 

IČ 228 00 212
DIČ CZ 228 00212 

Článek I.       POSKYTOVANÉ SLUŽBY A JEJICH ROZSAH

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování fulfillmentových služeb (dále jen Smlouva), uzavřené mezi poskytovatelem služeb (dále jen Poskytovatel) a jakoukoliv právnickou osobou nebo fyzickou osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen Klient), které Poskytovatel poskytuje skladové a logistické služby – dále jen „Služby v rozsahu sjednaném ve Smlouvě. Pokud není sjednáno jinak, jedná se zejména o tyto Služby: 

   1. Zadání požadavku Klientem na objednání Služby na základě jednotlivých objednávek Klienta prostřednictvím cloudového informačního systému mySTOREman (dále jen mSm) nebo jiným vhodným způsobem, jež si strany sjednají samostatně (dále jednotlivě jen Požadavek); 
   2. v zastoupení Klienta převzetí hromadné dodávky obsahující různé zboží Klienta (dále jen Produkty) objednané Klientem u třetí osoby nebo přímo od Klienta (dále jen Hromadná dodávka), a to ve skladu, který provozuje Poskytovatel ve své provozovně, přičemž takováto Hromadná dodávka musí být předem Poskytovateli avizována prostřednictvím mSm nebo jiným vhodným způsobem, jež si strany sjednají samostatně;
   3. otevření Hromadné dodávky, zběžná vizuální kontrola převzatých Produktů bez podrobné identifikace nedostatků v kvantitě a kvalitě Produktů (dále jen Vstupní kontrola) 
   4. informování Klienta o převzetí Hromadné dodávky a o případných zjištěných nedostatcích u Vstupní kontroly prostřednictvím mSm; 
   5. skladování Produktů ve skladovém prostoru Poskytovatele (dále jen Sklad) 
   6. kompletace Produktu do finální podoby; Po vzájemné dohodě mezi Klientem a Poskytovatelem. 
   7. vychystání Produktů do zásilek určených pro zákazníky Klienta (dále jen Zákazník), tj. jejich vložení do přepravního obalového materiálu s potřebnou výplní aetně všech požadovaných dokumentů, opatření Zásilky kontaktními údaji Zákazníka zadanými Klientem do mSm (dále jen Zásilka)
   8. dokumentace obsahu odesílané Zásilky formou pořízení fotografie. Poskytovatel je oprávněn uchovávat pořízené fotografie po dobu minimálně 6 měsíců za účelem doložení stavu Zásilky před předáním Zásilky Přepravci. Po uplynutí stanovené minimální doby je Poskytovatel oprávněn pořízenou dokumentaci odstranit nebo předat Klientovi po vzájemné dohodě;   
   9. štítkování Produktů a Zásilek 
   10. tisk propagačních materiálů Klienta a jejich vkládání do Zásilky;
   11. zajištění (nikoliv provedení) služeb přepravy spočívajících v doručení Zásilky ze Skladu koncovému Zákazníkovi (dále jen Přepravní služby) a to poskytovatelem Přepravní služby vybraným Zákazníkem Klienta z přepravců používaných Poskytovatelem (dále jen Přepravce) a zadané Klientem v mSm. V případě, že bude Zákazníkem Klienta vyžadována Přepravní služba Přepravcem, se kterým Poskytovatel nemá uzavřenou smlouvu, lze po dohodě rozšířit rozsah využívaných Přepravců Poskytovatelem;  
   12. předání Zásilky Přepravci vybranému Zákazníkem k poskytnutí Přepravní služby (dále jen Expedice)
   13. informování Klienta o předání Zásilky Přepravci včetně identifikace zásilky umožňující její sledování na základě služby provozované Přepravcem, pokud to zvolený Přepravce umožňuje; 
   14. převzetí Produktu reklamovaného Zákazníkem či vráceného z jakéhokoliv důvodu Přepravcem do Skladu, uskladnění vráceného Produktu a informování Klienta o uskladnění vráceného Produktu.  

Poskytovatel dále může poskytovat Klientovi různé doplňkové služby (dále jen Doplňkové služby) jako jsou kompletační práce s Produkty, úpravy Produktů, označování Produktů a jiné. Tyto Doplňkové služby musí být výslovně sjednány ve Smlouvě, jejích písemných dodatcích nebo jinou prokazatelnou formou a Klientem objednány nad rámec sjednaných Služeb. Doplňkové služby jsou zpoplatněny a účtovány v hodinové sazbě nebo jiným způsobem sjednaným s Klientem. 

Nedílnou součástí smlouvy je Poskytovatelem stanovený seznam cen (dále jen Ceník), který finančně vyjadřuje hodnotu Služby definovanou ve Smlouvě. 

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.

Klienty Poskytovatele pro účely těchto VOP jsou myšleni pouze podnikatelé. VOP neupravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, kdy Poskytovatel neposkytuje Služby Zákazníkům a neuzavírá s nimi Smlouvy.

ČLÁNEK II.      UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB

   1. Smlouva o poskytování fulfillmentových služeb mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena okamžikem uzavření samostatné Smlouvy. 
   2. Předmětem Smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytovat Klientovi sjednané Služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě a povinnost Klienta za tyto Služby a Doplňkové služby platit odměnu.  
   3. Poskytovatel po uzavření Smlouvy zřídí bez zbytečného odkladu Klientovi přístupové oprávnění (dále Přístup) do mSm. Klient je povinen podávat veškeré Požadavky na provedení jednotlivých služeb prostřednictvím mSm. Každý Požadavek zaslaný Klientem Poskytovateli musí obsahovat informace nutné pro vyřízení Požadavku na konkrétní službu.

    Pro převzetí Hromadné dodávky se jedná o tyto informace:  

    a.    identifikaci odesílatele a Přepravce; 
    b.    datum a čas doručení; 
    c.    druh a množství Produktů; 
    d.    charakteristika Produktů;  
    e.    zvláštní podmínky pro manipulaci s Produkty;  
    f.     další doplňující informace;  
    g.    poskytovatel je dále oprávněn na základě Požadavku vyžadovat od Klienta další doplňující informace. 

    Pro odeslání zásilky se zbožím Klienta jeho Zákazníkovi se jedná zejména o tyto informace: 

    a.    označení zásilky; 
    b.    kontaktní údaje pro příjem Zásilky; 
    c.    zvoleného Přepravce; 
    d.    druh a množství Produktů;  
    e.    charakteristika Produktů; 
    f.     výši doběrečného je-li předmětem Zásilky; 
    g.    zvláštní podmínky pro manipulaci s Produkty;   
    h.    další doplňující informace; 

   4. Klient je oprávněn jednotlivý Požadavek nebo jeho část bezplatně zrušit za následujících podmínek: 
    a.    Příjem Hromadné dodávky zboží na Sklad – lze zrušit do momentu převzetí zboží od Přepravce (vykládka zboží z auta). 
    b.    Odeslání Zásilky – do okamžiku započetí balení Produktů do obalového materiálu. 
    V případě pozdějšího zrušení Požadavku je Klient povinen zaplatit Poskytovateli cenu poskytnuté Služby. 

   5. Poskytovatel po obdržení Požadavku prověří, zda má Požadavek všechny sjednané náležitosti. Pokud Požadavek nemá všechny sjednané náležitosti, Poskytovatel tuto skutečnost oznámí Klientovi. Pokud Klient Požadavek do dvaceti čtyř (24) hodin od obdržení oznámení příslušným způsobem neupraví, není Poskytovatel povinen Služby uvedené v takovémto Požadavku poskytnout. 

   6. Pokud Poskytovatel do čtyřiceti osmi (48) hodin po obdržení Požadavku tento nepotvrdí ani neodmítne, považuje se Požadavek tímto za odmítnutý. 

   7. Pokud Poskytovatel do čtyřiceti osmi (48) hodin po obdržení Požadavku tento nepotvrdí ani neodmítne, považuje se Požadavek tímto za odmítnutý. 

   8. Poskytovatel je oprávněn pozastavit provádění Požadavků na jakoukoliv Službu v případě, že Klient nemá dostatečný kredit ve své elektronické peněžence k provedení dané služby nebo je v prodlení s úhradou, jakékoliv fakturované částky nebo její části nebo existuje důvodná obava, že ji Klient neuhradí.

ČLÁNEK III.      ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

   1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Klientovi řádně, včas a v souladu s podmínkami Smlouvy a těmito VOP a při poskytování Služeb je povinen jednat s náležitou odbornou péčí. Poskytovatel bude při poskytování Služeb jednat v souladu s pokyny danými Klientem. Poskytovatel prohlašuje, že pro poskytování Služeb využije pouze osoby, které jsou odpovídajícím způsobem proškolené. 

   2. Poskytovatel bude poskytovat Služby v souladu s platnými právními normami. Poskytovatel má příslušná veřejnoprávní povolení a kvalifikaci v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů pro poskytování Služeb. Poskytovatel je pro účely poskytování Služeb oprávněn užívat Sklad. 

   3. Pokud není sjednáno jinak, Poskytovatel poskytuje Klientům Služby v rozsahu stanoveném těmito VOP. Poskytovatel nad rámec těchto VOP upraví podmínky skladování a zasílatelství ve Smlouvě. 

ČLÁNEK IV.         PŘÍJEM PRODUKTŮ NA SKLAD

   1. Hromadnou dodávku ke skladování přebírá Poskytovatel od Klienta v provozních hodinách Skladu nebo po vzájemné dohodě Klienta a Poskytovatele uzavřené alespoň 48 hodin před doručením zboží ke skladování. Produkty určené k převzetí ke skladování je třeba doručit k vykládce do Skladu nejpozději jednu (1) hodinu před skončením běžné provozní doby. 

   2. Mimo provozní hodiny Skladu je Poskytovatel povinen převzít Produkty ke skladování pouze tehdy, pokud to bylo písemně dohodnuto, nebo pokud bude na požadavek převzít zboží v jiném termínu předem písemně upozorněn a takto požadovaný́ termín písemně potvrdí. 

   3. Místem převzetí Hromadných dodávek a expedice Zásilek je Sklad společnosti družstvo TEXman. 

   4. Při převzetí Hromadných dodávek ke skladování odpovídá za vyložení zboží z dopravního prostředku Klient. Na žádost Klienta zajistí vyložení Poskytovatel, a to za úplatu dle Ceníku. Přepravce Klienta, který Produkty do Skladu dováží, se musí řídit pokyny Poskytovatele tak, aby zboží mohlo být vyloženo obvyklým postupem. 

   5. Poskytovatel provádí pouze zběžnou Prohlídku definovanou těmito VOP a není povinen při převzetí Produktů kontrolovat mimo jiné řádnost balení Produktů, jejich označení, počet kusů Produktů v baleních, ve kterých jsou Produkty převzaty, shodu deklarovaného druhu, typu nebo jakosti Produktů se skutečným obsahem balení. Zjištěné vady je Poskytovatel oprávněn (nikoliv však povinen) Klientovi sdělit kdykoli po převzetí zboží s žádostí o nápravu. 

   6. Klient je povinen nejpozději při vystavení Požadavku sdělit Poskytovateli správné a úplné údaje o obsahu Hromadné dodávky a povaze Produktů potřebné k řádnému poskytování Služeb, a to zejména, nikoliv však výlučně, následující údaje: 
    a.    celková hmotnost, rozměry a hodnota zásilky pro účely pojištění a celního řízení; 
    b.    hmotnost, rozměry a počet jednotlivých kusů; 
    c.    způsob balení a označení; 
    d.    stohovatelnost; 
    e.    zvláštní požadavky na skladování (včetně teploty a vlhkosti), manipulaci a přepravu 
    f.    jiné než běžné právní a celní povinnosti spojené s přepravou zásilky 

   7. Klient je povinen v Požadavku upozornit Poskytovatele, že Hromadná dodávka obsahuje Produkty, které jsou nebezpečné, nebezpečný materiál, zakázané předměty nebo předměty, jejichž přeprava je omezena (jak jsou tyto termíny definovány v příslušných mezinárodních úmluvách, jako je například, ale ne výlučně ADR, RID, IATA – DGR, IMDG, ICAO) a sdělit Poskytovateli všechny informace potřebné k posouzení, zda je Poskytovatel oprávněn a schopen ve vztahu k Produktům poskytnout příslušné Služby. 

   8. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, namátkově kontrolovat obsah a povahu Hromadné dodávky za účelem ověření údajů sdělených Poskytovateli Klientem nebo za účelem řádného poskytování Služeb. Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn otevřít nebo odstranit obal Hromadné dodávky i Produktů. Poskytovatel je dále oprávněn posoudit v rámci svého volného uvážení správnost údajů o Hromadné dodávce sdělených Klientem.  

   9. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnout Služby ve vztahu kHromadné dodávce nebo jednotlivým Produktům, pokud jsou jejich obsahem nebezpečné Produkty, nebo u kterých má Poskytovatel pochybnosti o správnosti a úplnosti údajů o dodávce sdělených Klientem, nebo je-li požadovaná Služba ve vztahu k Hromadné dodávce nebo jednotlivým Produktům v rozporu s právními předpisy. Poskytovatel je dále oprávněn odmítnout poskytování Služeb zejména v těchto případech: 
    a.    Hromadná dodávka nebo Produkty neodpovídají údajům sděleným Klientem; 
    b.    jde-li o Produkty, jejichž přepravu Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv objektivního i subjektivního důvodu obstarat; 
    c.    k Hromadné dodávce nebo Produktům nejsou vyhotovena příslušná celní prohlášení a ostatní přepravní dokumenty; 
    d.    poskytovatelé Přepravních služeb spolupracující s Poskytovatelem odmítnou provést přepravu Hromadné dodávky nebo Produktů; 
    e.    Hromadná dodávka je Poskytovateli doručována na dobírku nebo na náklady Poskytovatele; 
    f.    Hromadná dodávka nebo Produkty obsahují věci lehce podléhající zkáze (například potraviny), jakýkoliv biologický materiál, rostliny, živočichy apod.; 
    g.    Produkty vyžadují skladování v prostorách nebo přepravu s teplotou mimo rozsah 15 C až 25 C nebo vlhkost nižší než 60 %.  

   10. Služby spočívají v manipulaci s Produkty typu: šperky, drahé kameny nebo drahé kovy; peněžní prostředky nebo cenné papíry; mobilní telefony; dokumenty obsahující informace, jejichž vyzrazením třetím osobám by došlo k porušení obchodního tajemství nebo jejichž fyzická přítomnost na určitém území by znamenala vznik jakékoliv platební povinnosti musí být obsahem a předmětem výslovného ujednání ve Smlouvě a pro případ, že tomu tak nebude, je poskytovatel bez jakýchkoliv následků a povinnosti k náhradě újmy oprávněn neposkytnout Služby Klientovi. Klient je povinen o tomto druhů věcí výslovně Poskytovatele informovat při sjednávání Smlouvy či při Požadavku. 

   11. Klient bere na vědomí, že tyto VOP stanoví povinnost informovat Poskytovatele o skutečnostech týkajících se povahy Hromadné dodávky a Produktů potřebných pro rozhodnutí Poskytovatele o akceptaci Požadavku na poskytování Služeb. Pokud Klient poruší povinnosti informovat Poskytovatele v souladu s těmito VOP, zavazuje se nahradit Poskytovateli náklady a jakoukoliv újmu vzniklou porušením této povinnosti. Pro případ porušení informační povinnosti Klienta dle tohoto bodu si smluvní strany sjednávají úhradu za vykonané Služby podle Ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy.  
   12. Klient bere na vědomí, že tyto VOP stanoví povinnost informovat Poskytovatele o skutečnostech týkajících se povahy Hromadné dodávky a Produktů potřebných pro rozhodnutí Poskytovatele o akceptaci Požadavku na poskytování Služeb. Pokud Klient poruší povinnosti informovat Poskytovatele v souladu s těmito VOP, zavazuje se nahradit Poskytovateli náklady a jakoukoliv újmu vzniklou porušením této povinnosti. Pro případ porušení informační povinnosti Klienta dle tohoto bodu si smluvní strany sjednávají úhradu za vykonané Služby podle Ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy.  

   13. Klient dále bere na vědomí, že tyto VOP stanoví omezení Služeb pro určitá území nebo pro určité druhy Hromadných dodávek a Produktů. Pokud Hromadná dodávka, nebo Produkty přijaté Poskytovatelem v rámci poskytování Služeb porušuje bez vědomí Poskytovatele stanovená omezení Služeb, souhlasí Klient s tím, že Poskytovatel ani poskytovatel Přepravních služeb sjednaný Poskytovatelem neodpovídají ve vztahu k takové věci za škodu na věci, škodu vzniklou zpožděním přepravy ani za škodu vzniklou při poskytování Služeb a tímto se jakýchkoliv takových nároků na náhradu škody vzdává. 

   14. Klient je povinen informovat Poskytovatele o předpokládaném dodání Hromadné dodávky, a to ve lhůtě nejméně čtyřicet osm (48) hodin dopředu. V případě, že tak Klient v uvedené lhůtě neučiní, je Poskytovatel oprávněn Hromadnou dodávku odmítnout a/nebo je oprávněn účtovat vícenáklady a odměnu za přijetí této pozdně / vůbec notifikované Hromadné dodávky.

ČLÁNEK V.         SKLADOVÁNÍ A EXPEDICE

   1. Doba skladování je doba neurčitá, pokud Smlouva neupravuje jinak.

   2. Poskytovatel pro skladování Produktů a Expedici Produktů užije standardizovaný obalový materiál. V případě, že Klient požaduje použití vlastního obalového materiálu, bude toto uvedeno ve Smlouvě. Podle paletových / regálových míst, které zaujímá obalový materiál Klienta ve Skladu bude účtováno skladné dle platného Ceníku.  

   3. Není-li ujednáno jinak, platí, že Poskytovatel Zásilky obsahující Produkty dle Požadavku Expeduje nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin mimo víkendy a státní svátky od potvrzení Požadavku nebo od potvrzení posledních nutných informací k Expedici.

ČLÁNEK VI.         DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK

   1. Poskytovatel zajistí předání zásilek pro doručování pouze Přepravci zvoleným Klientem v mSm se kterým má Poskytovatel uzavřenou smlouvu. Klient je povinen zvolit jednoho z poskytovatelů Přepravních služeb spolupracujících Poskytovatelem. V jiném případě je Poskytovatel oprávněn přepravní službu a společnost zvolit sám na náklady Klienta po vzájemné dohodě mezi Poskytovatelem a Klientem. 

   2. Při nemožnosti doručení nebo odmítnutí převzetí Zásilky dochází k tomu, že Přepravce doručí Zásilku zpátky na Sklad v nejbližším možném termínu. Strany si pro tyto případy výslovně ujednávají, že Poskytovatel negarantuje žádnou dobu navrácení Zásilky zpět na Sklad. 

   3. V případě, že nedojde k doručení či převzetí Zásilky z důvodu neuhrazení platby na dobírku, platí pro Zásilku předchozí bod obdobně. 

   4. Klient se zavazuje poskytnout poskytovateli Přepravních služeb veškerou součinnost a pokyny nezbytné k řádnému a včasnému vyřízení vratky a/nebo reklamace. Poskytovatel nikterak neodpovídá za proces reklamačního řízení Zákazníka vůči Klientovi. 

   5. Ve všech uvedených případech je Klient povinen uhradit cenu Přepravních služeb a Odměnu dle Ceníku. 

ČLÁNEK VII.         POJIŠTĚNÍ

Poskytovatel má pro poskytování Služeb sjednané pojištění. Poskytovatel na požádání Klienta doloží osvědčení o sjednaném pojištění a jeho rozsahu. 

   1. Zboží Klienta umístěné ve skladu Poskytovatele je pojištěné do výše pořizovací ceny zboží bez DPH. V případě škodné události je Klient povinen pojišťovně pořizovací cenu zboží prokázat formou daňového dokladu (faktura). 

   2. Pokud má Klient s Poskytovatelem sjednanou doplňkovou službu a ve skladovém prostoru dochází ke kompletaci zboží, potom celkovou pořizovací cenu zboží představuje cena za nákup materiálu nebo zboží a domluvená cena za doplňkovou službu mezi Klientem a Poskytovatelem. Poskytovatel v takové případě doloží počet zkompletovaných produktů umístěných na skladě v době těsně před škodnou událostí.  

ČLÁNEK VIII.         ODMĚNA ZA SLUŽBY

   1. Poskytovatel vede Klientovi on-line předplacený kreditní účet v mSm, kdy kreditní účet je veden v jednotkách kreditu (dále jen Kredit), 1 Kredit = 1 Kč bez DPH. 

   2. Odběratel je povinen před zamýšleným využívání služeb si dobít Kredit bankovním převodem v dostatečné výši na pokrytí všech požadovaných služeb. Odběratel je povinen před zamýšleným využíváním služeb si dobít Kredit bankovním převodem v dostatečné výši na pokrytí všech požadovaných služeb včetně Přepravní služby. Bankovní převod se uskutečňuje na bankovní účet poskytovatele 2301814357/2010 – Fio banka, a.s. a variabilním symbolem číslem skladu přiděleného Klientovi. Číslo skladu/variabilní symbol najde Klient ve své administraci v menu Pokladna. Při dobíjení Kreditu je minimální zasílaná částka 1000 Kč plus DPH.  

   3. Obdržené dobírky Poskytovatel eviduje v mSm. Dobírky jsou vypláceny Klientovi po obdržení doběrečného od Přepravce z účtu č. 2801815399/2010 – Fio banka, a.s. 

   4. Poskytovatel v případě nedostatečného Kreditu není povinen poskytovat služby kompletace zásilek a jejich rozesílání. 

   5. V případě, že Kredit není dostatečný na poplatky za Služby, Poskytovatel bezodkladně uvědomí Klienta o nedostatečném Kreditu a vyzve ho k dobití Kreditu. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb do doby dobití Kreditu Klientem podle bodu 2. Článek VIII. Poskytovatel je povinen v případě záporného Kreditu v měsíčních intervalech upomínkovat Klienta po dobu tří měsíců následujících po vzniku pohledávky. V případě pokračování pohledávky po upomínkové lhůtě přejde poskytovatel k oddílu IX. “Zadržovací a Zástavní právo. 

   6. Maximální výše kreditního účtu je 50 000 Kč. Částka nad maximální výši Kreditu bude převedena odběrateli zpět na jeho bankovní účet, a to do 48 hodin po obdržení platby. 

   7. Platnost Ceníku je vždy minimálně po dobu tří měsíců od uzavření Smlouvy, nejdéle však do konce ledna následujícího kalendářního roku (v případě uzavření Smlouvy v lednu, do konce ledna tohoto kalendářního roku). Klient a Poskytovatel si ujednávají, že k prvnímu únoru každého kalendářního roku bude Poskytovatelem zveřejněn nový Ceník, který bude oznámen Klientovi. V opačném případě platí pro Klienta platný Ceník. 

   8. Klient a Poskytovatel si výslovně sjednávají, že Poskytovatel je i po uzavření Smlouvy oprávněn jednostranně aktualizovat Ceník, resp. ceny v něm obsažené, pouze v odůvodněných případech, a to v jednotlivém případě maximálně o dvacet pět procent (25 %), přičemž Poskytovatel je oprávněn tyto změny Ceníku činit ne častěji než jednou za tři (3) měsíce a vždy s účinností odloženou o jeden (1) měsíc. Strany berou na vědomí, že odůvodněným případem je zejména, nikoliv však výlučně, změna cenových podmínek Dopravců, změna cen obalových materiálů, růst mezd, růst cen energií, nedodržení deklarovaného rozsahu odebíraných Služeb Klientem a jiné. Aktualizovaný Ceník bude Klientovi oznámen a zaslán prostřednictvím mSm nebo jiným vhodným způsobem dle těchto VOP. V případě, že Klient do deseti (10) dnů ode dne vyhlášení aktualizovaného Ceníku neoznámí, že se změnou nesouhlasí, považuje se to za jeho akceptaci a změnu Smlouvy. V případě, že Klient v této lhůtě písemně oznámí nesouhlas se změnou ceníku, vzniká oběma stranám právo od Smlouvy odstoupit. 

   9. Shora zmíněné tří (3) měsíční období se nevztahuje na mimořádné a sezónní příplatky Přepravců. Navýšení cen je Poskytovatel oprávněn nárokovat ihned po prokazatelném zdražení ze strany Přepravců. Poskytovatel se zavazuje neprodleně při navýšení ceny pro případ účtování prokazatelných příplatků či vícenákladů Přepravců po uzavření smlouvy, je Poskytovatel oprávněn tyto příplatky či vícenáklady Přepravců Klientovi naúčtovat jako další část Odměny a vystavit na tyto částky fakturu.  

   10. Klient bere na vědomí, že Odměna za Služby byla stanovena na předpokladu, že Klient bude po dobu trvání této Smlouvy od Poskytovatele odebírat Služby v rozsahu deklarovaném Klientem ve Smlouvě. Skutečná odměna je stanovena v závislosti na skutečném počtu kusů Zásilek, pro které jsou Služby poskytovány. Pokud Klient v jakémkoliv rozhodném období stanoveném ve Smlouvě neodebere od Poskytovatele Služby v rozsahu deklarovaném Klientem ve Smlouvě, má Poskytovatel právo bez ohledu na jakékoliv ustanovení těchto VOP s platností od začátku následujícího kalendářního měsíce jednostranně změnit Ceník. 

   11. Faktury – daňové doklady vystavené Poskytovatelem v souvislosti s těmito VOP budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“).  

   12. Doklad o přijaté platbě – daňový doklad, obdrží klient bezodkladně, nejpozději do 15 dnů od přijetí platby.

ČLÁNEK IX.         ZADRŽOVACÍ A ZÁSTAVNÍ PRÁVO

   1. Strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb a uplatnit zadržovací a zástavní právo (dále jen „Zadržovací a Zástavní právo“) k Produktům nacházejícím se ve Skladě v případě, že Klient vyčerpal Kredit a je v prodlení a Poskytovatel uplatnil svou povinnost dle článku VIII. bod 5. 

   2. Poskytovatel je nad výše uvedené oprávněn uplatňovat Zdržovací a Zástavní právo na Zásilce k zajištění dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy včetně VOP, dokud je Zásilka u něho nebo u někoho, kdo ji má u sebe jménem Poskytovatele, nebo dokud má listiny, které ho opravňují se Zásilkou nakládat. Nad rozsah stanovený příslušnými právními předpisy slouží Zadržovací a Zástavní právo k zajištění všech nároků Poskytovatele z různých Smluv s týmž Klientem, pro něhož Poskytovatel obstarává přepravu Zásilek. 

   3. Zástavní a Zadržovací právo může Poskytovatel vykonat jak z titulu zajištění úhrady svých splatných pohledávek za Klientem, tak i pohledávek nesplatných, je-li důvodná obava, že nebudou Klientem uhrazeny, a Klient k žádosti Poskytovatele neposkytl patřičnou jistotu. 

   4. Při výkonu Zadržovacího a Zástavního práva postupuje Poskytovatel v souladu s ustanoveními § 1395, resp. § 1359 a násl. Občanského zákoníku. Poskytovatel není povinen ve smyslu § 1360 Občanského zákoníku Produkty prodat ve veřejné dražbě. Strany si naopak sjednávají při výkonu Zástavního nebo Zadržovacího práva prodej Produktů jiným způsobem. Při využití svého práva k jejich prodeji jiným způsobem, může Poskytovatel využít služeb certifikovaného dražebníka nebo Produkty prodat v přímém privátním prodeji, a to za podmínky, že bude dodržen standard (cena obvyklá) prodejní ceny, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. 

   5. Při souběhu obou práv (Zástavního a Zadržovacího) je na Poskytovateli, kterým způsobem Zásilku zpeněží. 

ČLÁNEK X.         ODPOVĚDNOST ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

   1. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytování Služeb podle těchto VOP, a to zejména následovně:  
    a.    Poskytovatel odpovídá za škodu ve formě poškození, zničení nebo ztráty Produktu od okamžiku jeho převzetí do Skladu do okamžiku předání Produktu Přepravci; 
    b.    Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu (nikoliv škodu ve formě ušlého zisku), a to pouze za skutečnou škodu vzniklou Klientovi v důsledku: nevhodného zabalení Zásilky, zabalení chybně vystavené faktury v Zásilce, vadného tisku a odeslání marketingových materiálů v Zásilce; Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou tím, že Přepravci nepředá Produkt ve sjednaném termínu nebo Zásilku ve stavu způsobilém k přepravě; 


   2. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou tím, že nesjedná u Přepravce pojištění v souladu s pokyny Klienta, Smlouvou nebo těmito VOP, pokud takový typ pojištění Přepravce nabízí. 

   3. Nepřímá škoda ani ušlý zisk se nenahrazuje. 

   4. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu Hromadné zásilky ani za její poškození vzniklé před převzetím Hromadné zásilky ve Skladu, tedy při přepravě Hromadné zásilky a při jejím doručování do Skladu; 

   5. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Klientem a/nebo vadou Produktu a/nebo přirozenou povahou Produktu; 

   6. Poskytovatel není povinen provádět kontrolu nad rámec sjednaný ve Smlouvě a neodpovídá za kvalitu a množství Produktů převzatých v Hromadné zásilce; 

   7. Poskytovatel neodpovídá za poškození, zničení nebo ztrátu Produktu od jeho předání Přepravci; v takovém případě však Poskytovatel bude uplatňovat práva Klienta vůči Přepravci v zastoupení Klienta; 

   8. Poskytovatel neodpovídá za zpoždění při doručení Produktu Zákazníkovi Klienta vzniklé od předání Produktu Přepravci; v takovém případě však Poskytovatel bude uplatňovat práva Klienta vůči Přepravci v zastoupení Klienta; 

   9. Poskytovatel neodpovídá za vykládku Hromadné zásilky od Přepravce do Skladu; 

   10. Poskytovatel neodpovídá za provedení obstarávané přepravy Zásilky. 

   11. Aplikace ustanovení § 2426, § 2477 odst. 1, § 2478 a § 2944 občanského zákoníku je vyloučena. 

   12. Klient a Poskytovatel si ujednávají, že převzetí zboží do Skladu pro účely těchto VOP nastává až okamžikem podpisu předávacích dokumentů Přepravce Klienta a úplným vyskladněním celé Hromadné zásilky Klienta do Skladu. Vyskladnění Hromadné zásilky do Skladu je dokončeno až okamžikem vyložení všech Produktů z vozidla Přepravce v neporušeném stavu na k tomu určené místo Skladu. 

   13. Poskytovatel nemůže garantovat lhůty pro doručení Zásilky a Produktů Zákazníkovi Klienta v rámci služeb Přepravce. Přepravní lhůty a podmínky jejich dodržení jsou stanoveny Přepravcem vybraným Klientem. Poskytovatel neodpovídá za prodlení s předáním Zásilky a Produktů Přepravci v případě, že prodlení Poskytovatele je způsobeno prodlením Klienta nebo jakékoliv třetí osoby s doručením Hromadné zásilky do Skladu. 

   14. Poskytovatel neposkytuje ve vztahu k Zákazníkům Klienta jakékoliv služby týkající se Produktů a Zásilky. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti Poskytovatele vůči Klientovi týkající se podpory při řešení reklamací stanovené mito VOP ani odpovědnost Poskytovatele vůči Klientovi. 

   15. Strany se dohodly, že v případě vzniku odpovědnosti Poskytovatele vůči Klientovi za řádné poskytování Služeb dle těchto VOP je Poskytovatel povinen za podmínek stanovených v těchto VOP poskytnout Klientovi náhradu škody, a to výlučně formou náhrady škody skutečně vzniklé Klientovi a Klientem prokazatelně uhrazené třetí straně 

   16. Pro účely VOP se škodou rozumí pouze skutečná škoda, a nikoliv také škoda ve formě ušlého zisku nebo jakákoliv následná škoda nebo škoda ve formě povinnosti zaplatit smluvní pokutu nebo jinou sankci třetí straně, přičemž vznik a výši škody je Klient povinen prokázat stejně jako porušení povinnosti ze strany Poskytovatele a příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti Poskytovatele a vznikem škody. 

ČLÁNEK XI.         ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   1. Poskytovatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

   2. Poskytovatel v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, osobní údaje subjektu údajů za účelem plnění a realizace smluvního vztahu. 

   3. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo. 

   4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z plnění a realizace smluvního vztahu. 

   5. Subjekt údajů může kontaktovat Poskytovatele ohledně zpracování osobních údajů písemně na adrese sídla Poskytovatele. 

   6. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Poskytovatel poskytuje jiným fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, pouze v odůvodněných případech, například vyžadují-li to platné právní předpisy.  

   7. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány i automatizovaně v elektronické formě prostřednictvím mSm. Subjekt údajů má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Poskytovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR. Subjekt údajů má právo, aby Poskytovatel omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených v GDPR. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Poskytovatel ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Prodávající bránil, a to v případech stanovených v GDPR. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

ČLÁNEK XII.         TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

Smlouva zaniká dohodou smluvních stran, vypovědí nebo odstoupením některé ze Smluvních stran za podmínek stanovených těmito VOP. Zánikem Smlouvy z jakéhokoli důvodu není dotčen nárok Poskytovatele na Odměnu, úrok z prodlení, smluvní pokutu a náhradu újmy, na které vzniklo Poskytovateli právo do dne, ke kterému byla Smlouva ukončena. 

   1. Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení Poskytovatele v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje, skutečnost, že Poskytovatel z důvodů ležících na jeho straně řádně neplní povinnosti dle Smlouvy a Klient ho zároveň na toto neplnění předem písemně upozornil s uvedením konkrétních nedostatků, pochybení a požadavků a v přiměřené lhůtě, která nebyla kratší než patnáct (15) dnů, nedošlo ze strany Poskytovatele k nápravě. 

   2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení způsobem dle těchto VOP o odstoupení Klientovi v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Klienta. Za podstatné porušení této Smlouvy se považují zejména tyto skutečnosti: 

    a.    Klient z důvodů ležících na jeho straně řádně neplní povinnosti dle Smlouvy a Poskytovatel ho zároveň na toto neplnění předem písemně upozornil s uvedením konkrétních nedostatků, pochybení a požadavků a v přiměřené lhůtě, která nebyla kratší než patnáct (15) dnů, nedošlo ze strany Klienta k nápravě; 
    b.    prodlení Klienta se zaplacením Odměny po dobu delší než jeden (1) měsíc; 
    c.    hrozí-li v důsledku povahy uskladněného zboží vznik škody na zboží ve Skladu, a vzniku škody nelze účinně zabránit prostředky přiměřenými hodnotě dotčeného zboží, možnostem Poskytovatele a dohodnuté výši odměny. V případě odstoupení na základě této skutečnosti je Poskytovatel oprávněn zboží vyskladnit v okamžiku odeslání oznámení o odstoupení a uložit je na náklady Klienta v odpovídajících provizorních prostorách nebo přístřeší; 

   3. Každá ze Smluvních stran má dále právo Smlouvu ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, doručenou druhé Smluvní straně s tří (3) měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé Straně doručena. 

ČLÁNEK XIII.         POSTUP PŘI ZÁNIKU SMLOUVY

   1. Nejpozději ke dni zániku Smlouvy je Klient povinen převzít od Poskytovatele veškeré skladované Produkty. Poskytovatel je oprávněn podmínit vydání zboží uhrazením všech svých pohledávek za Klientem, případně využít zajišťovacích prostředků dle těchto VOP. Nevyzvedne-li si Klient při zániku Smlouvy uskladněné Produkty, má Poskytovatel nárok na Odměnu a přirážku za skladování do dne vyzvednutí Produktů Klientem nebo likvidace zboží dle následujícího odstavce. 

   2. Nevyzvedne-li si Klient uskladněné Produkty ani do jednoho (1) měsíce po zániku Smlouvy, má Poskytovatel právo realizovat tzv. svépomocný prodej ve smyslu ustanovení § 2428 občanského zákoníku. Je-li Poskytovateli známa adresa Klienta, na které Klient přebírá poštu, a jde-li o věc větší hodnoty, je Poskytovatel povinen o zamyšleném prodeji Klienta předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu jednoho týdne k vyzvednutí Produktů. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Poskytovatel výtěžek prodeje po odečtení svých pohledávek za Klientem, včetně nákladů prodeje, Klientovi. Právo na výtěžek prodeje musí Klient uplatnit u Poskytovatele. Jde-li o Produkty zanedbatelné hodnoty, neprodejné, Produkty podléhající rychlé zkáze nebo zboží vyskladněné podle těchto VOP, je Poskytovatel oprávněn Produkty na náklady Klienta v souladu s předpisy o odpadech zlikvidovat, pokud si jej Klient nevyzvedne do sedmi (7) dnů po zániku Smlouvy. 

ČLÁNEK XIV.         DOPLNĚK SHOPTET

   1. DEFINICE 
    a.    Doplněk – řešení prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet se službou STOREman.cz 

    b.    Produktová stránka – https://doplnky.shoptet.cz/storeman-cz 

    c.    Shoptet – společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395 

   2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

    Poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Uživateli k užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené. 

    Poskytovatel Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah. 

    Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv. 

   3. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
    Poskytovatel tímto Uživateli uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání Doplňku. 

   4. PARAMETRY PROVOZU 

    Poskytovatel se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci. 

    Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje.  

    Poskytovatel je oprávněn provádět odstávky Doplňku v čase od 15:00 do 06:00 hod. Tyto odstávky mohou být prováděny v rozsahu nejvýše 3 x za měsíc. O každé plánované odstávce je Poskytovatel povinen Uživatele informovat alespoň 2 dny předem. 

   5. PODPORA A ÚDRŽBA 

    Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu, a to prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové stránce Doplňku. 

    Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Uživatelem bude Poskytovatel reagovat v pracovních dnech do 24 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který byl dotaz vznesen. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizaci Doplňku, a to v rozsahu 1 x měsíc a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Poskytovatel zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti. 

   6. ODPOVĚDNOST 

    Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Poskytovatel. 

    Poskytovatel také odpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení jeho závazků vyplývajících z poskytování Doplňku Uživateli či z jakékoliv smlouvy, která mezi Poskytovatelem a Uživatelem byla ohledně Doplňku uzavřena. 

    Uživatel bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku. 

    Pro účely uplatnění práv z vadného plnění kontaktujte Poskytovatele následujícím kontaktním údajem – storeman@storeman.cz 

ČLÁNEK XV.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Veškerá oznámení (nebo jiná sdělení) mezi Stranami v souvislosti s VOP a Smlouvou nebo podle Smlouvy musí být učiněny písemně a považují se za doručené doručením druhé Smluvní straně, která je adresátem jedním z následujících způsobů: osobně; doporučenou poštou; kurýrní službou; prostřednictvím mSm.

     

   2. Smlouva představuje smlouvu o skladování ve smyslu § 2415 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zasílatelskou smlouvu ve smyslu § 2471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a smlouvu o dalších službách výslovně neupravenou právními předpisy.

     

   3. Poskytovatel je v souladu s § 1752 NOZ oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. O chystané změně VOP je Poskytovatel povinen informovat Klienta alespoň jeden (1) měsíc před účinností změny VOP tím, že upozornění na změnu VOP a nové znění Zasílatelských podmínek zveřejnění na internetové adrese www.storeman.cz, emailem a/nebo prostřednictvím mSm.

     

   4. Klient je oprávněn změnu VOP odmítnout. Odmítnutí změn VOP musí být učiněno Klientem nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode informování o změně VOP. Odmítnutí změny VOP je považováno za výpověď Smlouvy podle těchto VOP a s dvou (2) měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci.

     

   5. Klient souhlasí s tím, že pokud navrhovanou změnu VOP v uvedené lhůtě neodmítne, návrh na změnu VOP přijímá a stává se změněnými VOP vázán ke dni stanovené účinnosti změněných VOP.

     

   6. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou pro řádné plnění jeho závazků dle Smlouvy. O dobu, po kterou bude Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti či splněním jiných povinností dle Smlouvy podmiňujících plnění Poskytovateli, se prodlužuje lhůta k plnění ze strany Poskytovatele.

     

   7. Strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika.

     

   8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti ke dni 01.09.2020.