Zpracování osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Družstvo TEXman užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Zásady zpracování osobních údajů

Družstvo TEXman, IČO: 22800212, DIČ: CZ22800212, se sídlem Třešňová 623/12, 460 14 Liberec 14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 1098, (dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

–        funkcí a služeb webových stránek, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky;

–        e-mailů, jiných elektronických zpráv prostřednictvím telefonu, sociálních sítí a vizitek;

–        veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence.

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým souhlasem s těmito Zásadami, přijímáte jejich znění a postupy popsané v těchto Zásadách.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat pouze údaje vyplývající z právních důvodů pro zpracování osobních údajů, které znamenají oprávnění správce osobní údaje zpracovávat. Přestavují údaje, které jste nám dali dobrovolně k efektivnějšímu poskytování našich služeb. Dále se jedná o informace nezbytně nutné pro plnění smlouvy se subjektem údajů či k plnění právní povinnosti.

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů:

–        jméno                                                       – IČO, DIČ

–        příjmení                                                    – kontaktní adresa

–        titul                                                           – číslo telefonu

–        rodné příjmení                                         – e-mailová adresa

–        rodné číslo                                                – bankovní spojení

–        adresa trvalého bydliště                          – lékařské posudky

–        korespondenční adresa                            – další údaje pro plnění smlouvy

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z podmínek, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je družstvo TEXman povinno jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, a to máme-li k tomu vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek družstva TEXman, našich zákazníků či jiných. Kategorie příjemců osobních údajů jsou:

–        finanční ústavy

–        veřejné ústavy

–        zpracovatel

–        státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

NEWSLETTER DO E-MAILŮ (OBCHODNÍ SDĚLENÍ)

Jestliže jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení, budeme vám e-mailem zasílat newslettery. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány. To se však netýká těch osobních údajů, které družstvo TEXman potřebuje ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

KONTAKT

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy texman@texman.cz. To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.